رتبه : اول
عنوان سایت : دانشگاه بجنورد
امتیاز : 38
رتبه : دوم
عنوان سایت : علوم پزشكي شيراز
امتیاز : 36
رتبه : سوم
عنوان سایت : دانشگاه سمنان
امتیاز : 35
رتبه : چهارم
عنوان سایت : آزاد اسلامي همدان
امتیاز : 35
رتبه : پنجم
عنوان سایت : آزاد اسلامي فارس
امتیاز : 34
رتبه : ششم
عنوان سایت : علوم پزشكي مازندران
امتیاز : 34
رتبه : هفتم
عنوان سایت : فني و حرفه اي يزد
امتیاز : 34
رتبه : هشتم
عنوان سایت : علوم پزشكي اصفهان
امتیاز : 32
رتبه : نهم
عنوان سایت : سهند تبريز
امتیاز : 31
رتبه : دهم
عنوان سایت : تربيت دبير فني شريعتي
امتیاز : 31